กแ Conference Committees

Honorary Chairs
Jung-Il Jin (Korea U., Korea), Naoya Ogata (CIST, Japan)

Conference Chairs
Kwang-Sup Lee (Hannam U., Korea), Hachiro Nakanishi (Tohoku U., Japan)

International Advisory Committee
G. Wegner (Germany), D. Bloor (UK), P. Guenter (Switzerland),
S. Karna (USA), T. Kaino (Japan), F. Kajzar (France), S. C. Kim (Korea),
E. H. Lee (Korea), S. Miyata (Japan), A. Persoons (Belgium), P. N. Prasad (USA),
S. B. Rhee (Korea), H. Sasabe (Japan), R. Twieg (USA), F. S. Wang (China),
K. Wynne (USA), J.-K. Yeo (Korea), D. Yoon (Korea)

Local Organizing Committee
H.-K. Shim (KAIST), D. H. Choi (Kyung Hee U.), C. S. Ha (Pusan U.), M. Y. Jin (KRICT), B.-W. Jo (Chosun U.), S. D. Jung (ETRI), C. Kim (Inha U.), E. Kim (KRICT),
D. H. Kim (Yonsei U.), J. D. Kim (KAIST), K. Kim (POSTECH), C. J. Lee (KIST),
J. K. Lee (Pusan N. U.), S. D. Lee (SNU), T. H. Lee (Samsung),
L. S. Park (Kyungpook N. U.), M. Rhee (POSTECH), H. H. Song (Hannam U.),
M. J. Yoon (Chungnam N. U.), T. Zyung (ETRI)

Program Committee
N. Kim (Hanyang U.), S. W. Choi (Hannam U.), Y. K. Han (Hanyang U.),
T. Kaino (Tohoku U.), J. J. Kim (K-JIST), C. J. Lee (KRICT), H. W. Lee, (Hanyang U.),
H. Nakanishi (Tohoku U.), S. Y. Park (SNU), D. M. Shin (Hong-Ik U.),
J. W. Wu (Ehaw U.), C. S. Yoon (KAIST), J. S. Yu (Hannam U.), S. H. Yuk (Hannam U.)

Conference Secretariat
H. K. Kim (Hannam U.)

[Home] [Message from the Chairs] [Scope of the Conference] [Conference Committees]
[Tentative Program Overview] [Opening & Scientific Program] [Location]
[Scientific Program Information] [Social Program] [Conference Registration]
[Cancellation Policy] [Exhibits] [Travel and Housing] [Correspondence]
[Important Dates and Deadline]